Ψηφιακό Θεμέλιο

Description

Σύμβαση έργου της 2/7/2015 μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας του Παντε'ιου Πανεπιστημίου και του Αναδόχου Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ

 

“Ψηφιακό Θεμέλιο” του Παντείου Πανεπιστημίου: Ηλεκτρονική Διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας στάσης

 

 


Αντικείμενο του Έργου
Το αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικασιών και η παροχή εξωστρεφών ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) και τους προμηθευτές του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο σύγχρονες μεθόδους πρόσβασης με έμφαση και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης.

 

Το έργο επίσης είχε ως στόχο να αναβαθμίσει και να ενισχύσει τις εσωτερικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου με μεθόδους που θα διευκολύνουν την υποβολή προσφορών από τους προμηθευτές, μειώνοντας τους χρόνους διαχείρισης των αντίστοιχων διαδικασιών με ταυτόχρονη οργάνωση του πλαισίου διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων.

 


Στο έργο είχαν προδιαγραφεί συνολικά 34 ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν μέσω της ανάπτυξης των παρακάτω υποσυστημάτων:
  • Υποσύστημα-1: Portal ψηφιακών υπηρεσιών προς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ
  • Υποσύστημα -2: Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες
  • Υποσύστημα -3: Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
  • Υποσύστημα -4: Διαχείριση ροών εργασίας (WorkFlow Management) και Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων (Document Management System)
  • Υποσύστημα -5: Διαχείριση Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών παρέχεται μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services) που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).