Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας ενός στόλου σκαφών.

Ο εντοπισμός της θέσης ενός σκάφους επιτυγχάνεται είτε μέσω GPS είτε μέσω κατάλληλου δικτύου. Η μεταφορά των δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω οποιουδήποτε δικτύου, κάνοντας χρήση:

 • Δορυφορικών επικοινωνιών (Inmarsat, Iridium)
 • Δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS
 • Δικτύου AIS

 

Τα βασικά δομικά συστατικά του συστήματος είναι τα ακόλουθα:

 • Map Server. Αναλαμβάνει να παρέξει με τη μορφή των Web Map Services τα απαιτούμενα χαρτογραφικά υπόβαθρα στην εφαρμογή των χρηστών για την διεκπεραίωση των διαδικασιών που παρέχει το σύστημα.
 • Εφαρμογή των Χρηστών. Παρέχει το σύνολο της λειτουργικότητας στους χρήστες του συστήματος. Το interface της διεπαφής των Χρηστών είναι Web-Based και δύναται να εξυπηρετηθεί μέσω οποιουδήποτε Browser.
 • Gateway Server. Παρέχει τα Layers επικοινωνίας του συστήματος με τις συσκευές των σκαφών. Το σύστημα επιτυγχάνει επικοινωνίες μέσω οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
 • Γεωχωρική Βάση Δεδομένων. Αποθηκεύει τα δεδομένα του συστήματος με την χωρική τους διάσταση προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες γεωχωρικών ερωτημάτων.

 

Οι βασικότερες δυνατότητες που παρέχει το σύστημα είναι οι ακόλουθες:

 • Διαχείριση των στοιχείων της καρτέλας κάθε σκάφους
 • Εμφάνισης των τρεχουσών θέσεων των σκαφών στο παρεχόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο
 • Εμφάνιση της πορείας ενός σκάφους από το ιστορικό των δεδομένων στο παρεχόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο
 • Εντοπισμός του σκάφους μέσω διαδικασίας Polling
 • Δημιουργία ζωνών και αποτύπωση αυτών στο παρεχόμενο χαρτογραφικό υπόβαθροΠαραγωγή Alerts όταν ένα σκάφος εισέρχεται ή παραμένει ή εξέρχεται από μία ζώνη.
 • Παραγωγή αναφορών που σχετίζονται με την δραστηριότητα των σκαφών