Ψηφιακες “Υπηρεσιες Μιας Στασης” ΥΕΚΑΠ

Περιγραφή

Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑΠ

 

Κύριος του Έργου: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 


Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει τα εξής:

α) Υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και συγκέντρωση / οργάνωση / ομογενοποίηση υφισταμένων υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση του Πολίτη, που παρέχονται από το Υπουργείο Εργασίας και τους εποπτευόμενους Φορείς του.

β) Υλοποίηση μηχανισμών και καθορισμό διαδικασιών για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας δεδομένων που είτε διαθέτει το Υπουργείο και οι εποπτευόμενοι του Φορείς, ή χρειάζεται το Υπουργείο και οι εποπτευόμενοι του Φορείς από άλλες εξωτερικές οντότητες, οργανισμούς κλπ.

γ) Υλοποίηση ενός συστήματος οργάνωσης των ροών εργασίας (workflow) και ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων (document management) για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, της διαφάνειας, της οργάνωσης και της διαχείρισης γνώσης στο πλαίσιο δημιουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη.

δ) Υλοποίηση ενός συστήματος επιτελικής παρακολούθησης, πρόγνωσης και επιχειρηματικής ευφυΐας για θέματα και δεδομένα που άπτονται του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων Φορέων του.

ε) Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κεντρικού εξοπλισμού για την λειτουργία των παραπάνω συστημάτων.