Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

Περιγραφή

Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 1178 # ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE και Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ

 


Αντικείμενο της σύμβασης αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος με τη χρήση ΤΠΕ, με σκοπό:
(α) την παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την Ε.Α. πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις αλλά και τους δημόσιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Ε.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθώς και

 

(β) την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Ε.Α. για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, για την καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών και τη διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής των αγορών, τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών.

 


Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει:

 

Ι. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Ψηφιακών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Εκπόνηση της Μελέτης Ανάλυσης Απαιτήσεων Έργου
 2. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των κάτωθι υποσυστημάτων:
 • Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης - Intranet
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών (DMS) & Ροής Εργασιών (Workflow)
 • Υποσύστημα Μητρώου Συναλλασσομένων
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Φακέλων Υποθέσεων
 • Υποσύστημα Διενέργειας Ελέγχων – Ερευνών
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων (Navision/HR Master ή/και Sharepoint)
 • Υποσύστημα Αναφορών
 • Μετάπτωση δεδομένων του Φορέα
 • Εκπαίδευση του συνόλου των χρηστών του συστήματος - Τεκμηρίωση
 • Υλοποίηση της πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος (λειτουργία help desk, επιτόπια υποστήριξη, κλπ)
 • Παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του έργου.

Για την θέση σε παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ε.Α. απαιτήθηκε η προμήθεια του Κεντρικού και Περιφερικού εξοπλισμού και λογισμικού καθώς η ψηφιοποίηση του αρχείου της Ε.Α., όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως στις παραγράφους II και III αντίστοιχα.

ΙΙ. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού

Περιλαμβάνει:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου κεντρικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση του Συστήματος.( Servers, Σύστημα Αποθήκευσης (SAN), Switches, Firewall, Racks )
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού υποδομής (virtualization, βάσεων δεδομένων, κλπ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του περιφερειακού εξοπλισμού για την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος
 • Υπηρεσίες ενσωμάτωσης του αξιοποιούμενου υφιστάμενου εξοπλισμού στο κεντρικό εξοπλισμό.
 • Αξιοποίηση των υποδομών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ για γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση των φορέων Διαλειτουργικότητας στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα.

Αποτελείται από:

 • Εξοπλισμό Κεντρικής Υποδομής:
 • Εξυπηρετητές για κάθε επίπεδο και χρήση (web, application, database, virtualization κλπ.)
 • Συστήματα αποθήκευσης
 • Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup)
 • Δικτυακό εξοπλισμό (switches, firewall, router, IDS κλπ.)
 • Λογισμικό Συστήματος
 • Λειτουργικά Συστήματα Εξυπηρετητών
 • Λογισμικό Virtualization
 • Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
 • Λογισμικό Web / Application server
 • Λογισμικό Πρωτοκόλλου, Document Management System (DMS) και Workflow (Microsoft SharePoint)
 • Λογισμικό Διαχείρισης Χρηστών (Microsoft Active Directory)
 • Λογισμικό Web-CMS  (Microsoft SharePoint)
 • Λογισμικό Reporting και Business Intelligence (BI)
 • Λογισμικό Διαχείρισης Πόρων (Microsoft Dynamics NAV , Lavisoft HR MaSter)
 • Λογισμικό Ερευνών και Ελέγχων ( X-Ways Forensics,)
 • Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών
 • Λογισμικό Προστασίας από Ιούς
 • Ψηφιακά Πιστοποιητικά SSL
 • Λοιπό Λογισμικό Κεντρικής Υποδομής
 • Περιφερειακό Εξοπλισμό (Printers πολυμηχανήματα (Α3) έγχρωμοι, Scanners (Α4) υψηλής απόδοσης, Η/Υ (desktops), Η/Υ (laptops), Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης (κονσόλα τηλεδιάσκεψης, κάμερα, μικρόφωνα, οθόνη 40'', προβολέας)

III. Ψηφιοποίηση

Για την παραγωγική λειτουργία του έργου πραγματοποιήθηκε Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΕΑ και συγκεκριμένα:

- τα έγγραφα του Γενικού Πρωτοκόλλου της Ε.Α. από το έτος 2005

- τα έγγραφα των φακέλων υποθέσεων (αρχείου και ενεργών) που καθορίστηκαν από την Ε.Α., υπολογίζοντας το όριο του 1 εκ σελίδων.

Συνοπτικά τα ποσοτικά στοιχεία των προς Ψηφιοποίηση Εγγράφων είναι τα εξής:

-  ~ 1.000.000 σελίδες προς ψηφιοποίηση που προήλθαν από

-  ~ 55.000 αυτοτελή έγγραφα τα οποία περιλαμβάνονται σε

-  ~ 1320 φακέλους υποθέσεων (750 ενεργών και 570 αρχείου).

Η ψηφιοποίηση περιλάμβανε την σάρωση και τεκμηρίωση των αυτοτελών εγγράφων, καθώς και την τεκμηρίωση των φακέλων υποθέσεων στους οποίους περιλαμβάνονται τα σαρωμένα έγγραφα, με σκοπό την μετάπτωση των παραπάνω ψηφιοποιημένων δεδομένων στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών.