Σύστημα ελέγχου οδικών μεταφορών

Περιγραφή

«Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών” – (Κωδικός ΟΠΣ:340081)

 

Του άξονα 2 του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των Μηχανισμών Προστασίας των Εργασιακών Σχέσεων και των Σχετικών Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης με Χρήση ΤΠΕ»

 


Αντικείμενο του Έργου
Το Έργο είχε ως αντικείμενο την προμήθεια ειδικού, τυποποιημένου εξοπλισμού και η ανάπτυξη κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης ελέγχων οδικών μεταφορών. Ο εξοπλισμός είναι αναγκαίος για να πραγματοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο από Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ οι έλεγχοι των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται στο δρόμο ή σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και αφορούν στην τήρηση του προβλεπόμενου ωραρίου οδηγών βαρέων φορτηγών οχημάτων και στην ορθή χρήση και λειτουργία της απαιτούμενης συσκευής ελέγχου εντός του οχήματος (ψηφιακού ή αναλογικού ταχογράφου).

 

Η κεντρική εφαρμογή διαχείρισης ελέγχων οδικών μεταφορών είναι αναγκαία για να οργανώνονται, να εκτελούνται και να αξιοποιούνται με το βέλτιστο τρόπο από Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ οι έλεγχοι των οδικών μεταφορών.

 


 

Εξοπλισμός του Έργου
Ο εξοπλισμός που μέσα από το παρόν έργο θα προμήθευσε ο Ανάδοχος τυποποιείται σε σύνολα που αποκαλούνται «Εξοπλισμός Συνεργείου». Κάθε τέτοιο σύνολο περιλαμβάνει φορητό εξοπλισμό λήψης δεδομένων ταχογράφου, φορητό υπολογιστή και ειδικό λογισμικό για την καταγραφή και την ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων και φορητό εκτυπωτή για την εκτύπωση σημειωμάτων ελέγχου και παραβάσεων. Συνολικά απαιτήθηκε η προμήθεια τουλάχιστον 300 τέτοιων συνόλων εξοπλισμού, ενώ η Ένωση τήρησε και παρέδωσε και κάποια ελάχιστη ποσότητα ανταλλακτικών, τουλάχιστον ίση με το 10% των συνόλων εξοπλισμού που προμήθευσε. Τα ανταλλακτικά αυτά είναι ολοκληρωμένες μονάδες εξοπλισμού και όχι συστατικά αυτών. Δηλαδή διατέθηκαν ως ανταλλακτικά ολοκληρωμένες συσκευές (λ.χ. scanners, downloaders, φορητές υπολογιστικές συσκευές).

 


Η Κεντρική Εφαρμογή

Η «Κεντρική Εφαρμογή» αποτέλεσε  το εργαλείο για τη συλλογή, αρχειοθέτηση, στατιστική ανάλυση των δεδομένων ελέγχου καθώς και για τον προγραμματισμό και συντονισμό της εκτέλεσης των ελέγχων. Μέσα από ένα Web based περιβάλλον οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία καλύπτουν τη διαχείριση χρηστών και ρόλων, τη διαχείριση των ελέγχων, την αξιοποίηση δεδομένων ελέγχου, τον προγραμματισμό ελέγχων και τη στατιστική ανάλυση.

 

Παράλληλα με το παρόν έργο, το ΣΕΠΕ υλοποιεί αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.

Εκτός από την προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη της Κεντρικής Εφαρμογής ο ανάδοχος προσέφερε και μια σειρά από «υπηρεσίες» εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης προς το ΣΕΠΕ.