Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού & παραμετροποίηση λογισμικών εφαρμογής υποσυστημάτων τηλε-εκπαίδευσης

Περιγραφή

Προμήθεια, Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Παραμετροποίηση Λογισμικών Εφαρμογής Υποσυστημάτων Τηλε-εκπαίδευσης

 

Για το ΤΕΕ

 


Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού και αδειών λογισμικού εγκατεστημένα και λειτουργικά στο σύνολό τους, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η λειτουργία των συστημάτων ασύγχρονης και σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, καθώς και πληροφόρησης των μηχανικών.

 

Με την υποδομή δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλε-εκπαίδευσης και πληροφόρησης για μηχανικούς-τεχνικούς, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες και απαιτήσεις, κυρίως για καινοτόμες δράσεις στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του ΤΕΕ και για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών του.

 


Δυνατότητες του Συστήματος

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα διάχυσης της γνώσης, καθώς και εκπαίδευσης & πιστοποίησης των μηχανικών και τεχνικών, ανεξαρτήτως του τόπου που βρίσκονται (αστικά κέντρα ή περιφέρεια) με έγκυρο, πλήρη και οικονομικότερο τρόπο.

 

Το σύστημα λειτουργεί με τη λογική του προσωπικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Personal Learning Environment), όπου κάθε χρήστης ή ομάδα χρηστών έχει προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να επιλεγεί και να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες τους και να είναι κοινό με τους υπόλοιπους χρήστες.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα άμεσης παροχής πληροφοριών και υποστήριξης (ανεξάρτητα τόπου και χρόνου παρουσίας του χρήστη) των μελών των 32 Μονίμων Επιτροπών (ΜΕ/ΤΕΕ), που λειτουργούν στο ΤΕΕ, σε διάφορες θεματικές ενότητες.