Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλεια

Περιγραφή

Σύμβαση έργου με αντικείμενο: «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας»

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» της Πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου» με κωδικό ΟΠΣ 327378.

 


Το Έργο
Το παρόν έργο αποτελεί μέρος (Υποέργο 3) της Πράξης «Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης ανοικτών δημόσιων δεδομένων τεκμηρίωσης και ψηφιακού περιεχομένου» (ΟΠΣ 327378) και δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

 


Αντικείμενο του Έργου
Κύριο αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή «υπηρεσιών νέφους» για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο, που παρέχονται ως ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογισμικού SaaS και υποστηρίζουν τη δημιουργία και λειτουργία ψηφιακών αποθετηρίων και συστημάτων αυτοματισμού βιβλιοθηκών. Οι υπηρεσίες λογισμικού πλαισιώνονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποστήριξης (e-helpdesk), εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning), καθώς και διαδικτυακά υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας και του περιεχομένου που παράγεται.

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται κεντρικά, από την προηγμένη ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ, σε μεγάλο αριθμό φορέων ώστε να οργανώσουν ή να διαθέσουν τα μεταδεδομένα και το ψηφιακό περιεχόμενο που παράγουν. Στο πλαίσιο της πράξης υλοποιήθηκαν δράσεις ευρείας κλίμακας με χαρακτήρα οριζόντιας παρέμβασης σε μεγάλο αριθμό φορέων δημοσίου συμφέροντος όπως βιβλιοθήκες, φορείς μνήμης – μουσεία, φορείς που διαθέτουν αρχειακό υλικό, οργανισμούς τέχνης και πολιτισμού, φορείς δημόσιας διοίκησης, ερευνητικούς οργανισμούς, κ.α. με στόχο την ανάδειξη και διάθεση του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου και των δεδομένων που συνδέονται με αυτό.

 


Σκοπός του Συστήματος

Συγκεκριμένα η υλοποίηση της πράξης αποσκοπεί στη διαμόρφωση των συνθηκών «συνολικής και ολοκληρωμένης» παρέμβασης, με αιχμή την τεχνολογία, ώστε οι ενέργειες που γίνονται καθημερινά από φορείς δημοσίου συμφέροντος και αφορούν συνοπτικά την καταλογογράφηση, τεκμηρίωση, διαχείριση πληροφορίας και περιεχομένου που διατίθεται σε χρήστες ή χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του φορέα να πραγματοποιούνται με χρήση προτύπων σε όλα τα στάδια. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με το μοντέλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών λογισμικού SaaS, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς του πεδίου εφαρμογής έχουν μεγάλο βαθμό ετερογένειας όχι μόνο ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες αλλά ακόμα και ανάμεσα στους φορείς της ίδιας κατηγορίας.