Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα

Περιγραφή

Αφορά το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων & αναφορών των πλοίων, κατά τον κατάπλου & απόπλου από τα ελληνικά λιμάνια

 

Η δημιουργία της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής θυρίδας από την Cosmos Business Systems, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία πριν από λίγες μέρες.

Στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς, ενώ, μετά από αίτημα του Υπουργείου, προστέθηκε και ο έλεγχος των καυσίμων ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος του λαθρεμπορίου καυσίμων, αφού το σύστημα συνδέει τα τελωνεία με τη διαχείριση των τάνκερ που εισέρχονται στα λιμάνια.

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα διασυνδέεται με το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet, το ηλεκτρονικό τελωνείο, το σύστημα Σένγκεν, το πληροφοριακό σύστημα του έργου Shipsan και το σύστημα αδειών πετρέλευσης. Η Θυρίδα αποτελεί τον τόπο στον οποίο όλες οι πληροφορίες δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.

Σκοπός του έργου της Cosmos Business Systems ήταν η απλοποίηση και η εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο πάροχος των πληροφοριών είναι ο πλοίαρχος του πλοίου ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν που εκμεταλλεύεται το πλοίο (όπως ο ναυτιλιακός πράκτορας). Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και η απλοποίηση της υποβολής των απαιτούμενων αναγγελιών, οδηγούν στη διευκόλυνση των παραπάνω διοικητικών διαδικασιών.

Επίσης, τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, ανταλλάσσονται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τρόπο εναρμονισμένο και συντονισμένο, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα δύο σημαντικά ζητήματα όπως η επαναχρησιμοποίηση και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

 

Οι ναυτιλιακές πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ της ΕΕΝΘ και του SafeSeaNet είναι οι εξής:

  • Κοινοποίηση για πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμένες κρατών μελών ή τον απόπλου από αυτούς
  • Κοινοποίηση επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που ευρίσκονται επί του πλοίου
  • Κοινοποίηση αποβλήτων και καταλοίπων
  • Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια - συνοριακός έλεγχος

Οι παρακάτω πληροφορίες καταχωρούνται μόνο στην ΕΕΝΘ:

  • Κοινοποίηση για εμπορεύματα (Cargo)
  • Κοινοποίηση υγειονομικών πληροφοριών

 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έπαψε να ισχύει από τις 10-12-2019.

Η Cosmos Business Systems έχει ήδη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, στην υλοποίηση του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ), το οποίο επιτρέπει να παρακολουθείται το στίγμα των μεγάλων αλιευτικών πλοίων (άνω των 15 μέτρων) και το κατά πόσο αυτά αλιεύουν νόμιμα. Το σύστημα αυτό είναι σε παραγωγική λειτουργία και ταυτοχρόνως αναβαθμίζεται. Επίσης η Cosmos Business Systems έχει εγκαταστήσει στο Θάλαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου το σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των θαλάσσιων συμβάντων.

Το σύστημα της Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας που αναπτύχθηκε συμμορφώνεται πλήρως με τις εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ένωσης και την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των εμπορικών όπως και των άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών που θα διακινούνται μέσω του συστήματος, σύμφωνα και με το άρθρο 8.1 της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και του ΠΔ 125/2012.