Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Σκοπός του συστήματος Archium

Σκοπός του συστήματος Archium είναι η εφαρμογή τυποποιημένων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Το Archium καλύπτει πλήρως τα κυκλώματα τόσο της εισερχόμενης, όσο και της εξερχόμενης αλληλογραφίας, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοκόλλησης ακόμη και προς τρίτα συστήματα.
Επιπρόσθετα το σύστημα Archium υλοποιεί και διαχειρίζεται το απαιτούμενο ηλεκτρονικό αρχείο προσφέροντας πλήθος λειτουργιών που διευκολύνουν στην αρχειοθέτηση, στην αναζήτηση και στην ανάκτηση της αλληλογραφίας.
Είναι το μοναδικό σύστημα που εναρμονίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία και υλοποιεί την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών κατά την διαδικασία παραγωγής και διακίνησης της αλληλογραφίας.

Άμεσα οφέλη και αποτελέσματα:

  • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και υιοθέτηση της «Paperless Office» λογικής.
  • Πλήρως αξιόπιστη και ταχύτατη διεκπεραίωση θεμάτων και εγγράφων. Εκμηδενισμός του χρόνου διακίνησης των εγγράφων. Ο αποδέκτης λαμβάνει άμεσα την αλληλογραφία που τον αφορά χωρίς την χρονοκαθυστέρηση των χειροκίνητων διαδικασιών παράδοσης.
  • Εφαρμογή της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ιδιαιτέρως δε με τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών, που πιστοποιούν όχι μόνο την ταυτότητα του υπογράφοντα αλλά και την ακεραιότητα των διακινούμενων εγγράφων.
  • Μείωση των λειτουργικών εξόδων από την εξοικονόμηση εκτυπώσεων (μείωση της κατανάλωσης αναλωσίμων, μείωση της φθοράς εκτυπωτών και φωτοτυπικών).
  • Ελαχιστοποίηση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους και πλήρης απαλλαγή από τον φόρτο τετριμμένων καθημερινών εργασιών με χαμηλή προστιθέμενη αξία.
  • Εκτενής παρακολούθηση του ιστορικού των συμβάντων. Καταγραφή όλων των ενεργειών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
  • Παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τον όγκο και το είδος της διακινούμενης αλληλογραφίας, τους χρόνους διεκπεραίωσης σε κάθε στάδιο και τις μεθόδους αποστολής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ARCHIUM.GR

ARCHIUM LEAFLET