Σχεδιασμός και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Cosmos Consulting έχει στο ενεργητικό της μια σειρά μεγάλων και σημαντικών έργων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Οι υπηρεσίες της Cosmos Consulting στο πλαίσιο αυτών των έργων περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου
 • Καταγραφή Υφιστάμενης κατάστασης, σκοπού έργου και Αναγκών
 • Ανάλυση αναγκών και εκπόνηση:
  • Μελέτης Φιλοξενίας Συστήματος
  • Μελέτη Ανάπτυξης και Εφαρμογής Λογισμικών
  • Μελέτη Ασφάλειας Συστημάτων
  • Μελέτη Διαλειτουργικότητας Συστημάτων (Solutions Integration)
  • Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων (Data Migration)
 • Ανάπτυξη / Υλοποίηση Λύσης
  • Ανάπτυξη λογισμικών
  • Προσαρμογή έτοιμων λύσεων λογισμικού
  • Εγκατάσταση Λογισμικών
  • Διασύνδεση Λογισμικών και συστημάτων
  • Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας
  • Μετάπτωση Δεδομένων
 • Εφαρμογή Συστήματος
  • Τεκμηρίωση
  • Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών
  • Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας
  • Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας
  • Συντήρηση Συστήματος
 • Αναβάθμιση, Βελτίωση, Επέκταση Συστήματος